گروه پيشاهنگان پسر اعلام كردند كه آنها به پسران دگرجنس گونه اجازه مي دهند تا به آنها بپيوندند.

گروه پيشاهنگان پسر آمريكا روز دوشنبه اعلام كردند كه اين گروه دارد ممنوعيتش درباره پسران دگرجنس گونه را بر مي دارد، مي گويد كه سياستي…