اولين قانونگذار همجنسگرای پنسيلوانيا: برخی ازمردان همجنسگرا، بسیار زن ستیز هستند.

بری سیمز، که به زودی به عنوان نخستین قانونگذار آشکارا همجنسگرا در پنسیلوانیا انتخاب خواهد شد، گفته است که برخی ازمردان همجنسگرا به شدت زنستیز هستند.…