واکنش گروه عراقی به کشتار دگرباشان جنسی با ایجاد پوسترهای حمایت از آنها

پوستر به زبان عربی می نویسد: “کشتن رژه زندگی را متوقف نخواهد کرد.” یک گروه عراقی با ایجاد پوسترهای بیشتری در حمایت از دگرباشان جنسی…