درخواست از ترزا می برای حمایت از حقوق دگرباشان جنسی در قطر

خبر مهم: امیر قطر شیخ تامیم بن حمد التانی در روز دوشنبه به لندن سفر می کند تا درباره روابط تجاری با انگلیس صحبت کند.…