تاريخ پنهان همجنسگرايي اسلام

به اشتراک بگذار:

فرهنگ  همجنسگرايي در كشورهاي اسلامي سابقا عادي ترين مساله در اين جهان بود، خوب چه چيزي تغيير كرد؟

اسلام سابقا همجنسگرايي را به عنوان عادي ترين چيز در جهان در نظر مي گرفت.امپراطوري عثماني، جايگاه قدرت در جهان، براي قرن ها به زنان همجنسگرا و مردان همجنسگرا به عنوان تابو نگاه نمي كرد. آنها در سال ١٨٥٨ بطور رسمي حكم دادند كه  رابطه جنسي مردان همجنسگرا جرم نيست.

اما همچنانكه مسيحيت از غرب آمد، آنها با  همجنسگراستيزي بر  اسلام تاثير گذاشتند.واقعيت اين است كه بسياري از مسلماناني كه امروز زندگي مي كنند باور دارند كه پيامبر محمد از اقليت هاي جنسي و جنسيتي حمايت و حفاظت مي كرد.اما با بازگشت به آغاز، شما خواهيد ديد كه همجنسگرايي در اسلام بيشتر از آنچه است كه شما قبلا حتي شايد فكر مي كرديد.

١.مسلمان باستان از یونانی های باستان پسر دوست، فرهنگ قرض گرفت.

امپراطوري هاي اسلامي ( عثماني،  صفويه،  قاجار،  مغول)، يك فرهنگ مشترك را به اشتراك گذاشتند. و اين فرهنگ شباهت هاي بسياري با يونان باستان به اشتراك گذاشت.فرهنگ ايرانيان، كه همگي مسلمان هستند، تحت سلطه هند و جهان عرب قرار گرفت.

و اين براي مردان بزرگسال بسيار مرسوم بود كه با مردان جوانتر و بدون ريش  رابطه جنسي داشته باشند. اين مردان جوان “امراد” ناميده مي شدند.زماني كه اين مردان ريش در مي آوردند، به دنبال جوينده هاي جوان خود بودند.

و در اين زمان، هنگامي كه شما مسئوليت باروري خود را به عنوان يك مرد انجام داده بوديد، شما مي توانستيد آنچه دوست داريد را با مردان جوانتر، فاحشه ها يا زنان ديگر انجام دهيد.

جامعه بطور كامل اين مساله را مي پذيرفت، حداقل در جامعه ها و محفل هاي نخبه.افسانه نجم آبادي، تاريخ دان ايراني مي نويسد كه چگونه مورخان رسمي  صفويه، زندگي جنسي شاهان مختلف، و طبقه حاكمه را بدون قضاوت توصيف مي كردند.

قضاوت هايي درباره “موخاناها” وجود داشت. آنها مرداني بودند كه ريششان را مانند بزرگسالان مي تراشيدند، و تمايل داشتند كه مورد علاقه مردان باقي بمانند. (برخي پژوهشگران باور دارند كه آنها  دگرجنس گونه يا  جنسيت سوم باشند) آنها اغلب به عنوان خدمتكاران پيامبران كاربرد داشتند.

يك امام همجنسگرا كه در مارسي  فرانسه زندگي مي كند، به جي اس ان گفت :”دقيقا آنطور كه ما امروز همجنسگرايي را تعريف مي كنيم نبود، بيشتر پدرسالاري بود. اينطور گفته مي شد كه من يك مرد هستم، من يك بزرگ خاندان هستم، من پول در مي آورم تا بتوانم به هركس از جمله پسران، برده ها و زنان ديگر تجاوز كنم. ما نبايد فرهنگ عتيقه اي را ايده ال كنيم.”

٢.بهشت شامل مردان باكره است، نه تنها زنان باكره.

جايي در قرآن وجود ندارد كه بيان كند “باكره ها” در بهشت تنها زنان هستند.حور يا حوري ها تنها زنان هستند. آنها يك همتاي مرد به نام غلام دارند كه مردان فناناپذيري هستند كه به مردم در بهشت پيشخدمتي مي كنند.در قرآن نوشته شده : “جوانان فناناپذير آنها را احاطه كرده و در انتظار آنها هستند. هنگامي آنها را مي بينيد، فكر خواهيد كرد كه آنها مرواريدهاي پراكنده هستند.”

زاهد مي گويد كه شما بايد به فرهنگ باستاني مسلمان با همان ديد نگاه كنيد كه به فرهنگ يونان باستان نگاه مي كنيد.”اين امرادها به دليل روابط و فشار قدرت و مانند آن بطور كامل با رضايت، رابطه جنسي ندارند.به هر حال، آنطور كه در ابتدا به نظر مي رسد، آنقدر  دگرجنسگراهنجارانه نيست.”

٣.سدوم و گموراه بهانه اي براي همجنسگراستيزي در اسلام نيست.

قرآن مانند انجيل داستاني را مي گويد كه خداوند ساكنان باستاني شهر  سدوم را مجازات كرد.

دو فرشته وارد سدوم مي شوند، و آنها  لوت را ديدار مي كنند كه اصرار مي كرد آنها شب در خانه اش بمانند. سپس مردان ديگر درباره غريبه ها فهميدند و اصرار كردند كه به آنها تجاوز كنند.

درحالي كه افراد بسياري از اين داستان به عنوان بهانه اي براي تنفر از افراد  همجنسگرا استفاده مي كنند، داستان به اين شكل نيست. داستان درباره مجازات خداوند است كه  تجاوز،  خشونت و سواستفاده از ميهمان نوازي را مجازات مي كند.تاريخ نويسان اغلب به ادعاهای ادبی برای شواهدی از تاریخ تکیه می کنند.و بسياري از اين شاعران در فرهنگ مسلمان باستان عشق دو طرفه بين دو مرد را گرامي مي دارند.

نجم آبادي مي نويسد :”اين مجازات براي تجاوز به يك مرد جوان قطع پاهاي مرتكبان يا قطع يك گوش است.”

مسئولين انجام اين مجازات را در زمان قاجار در  ايران ثبت كرده اند

.٤.رابطه جنسي زنان همجنسگرا به عنوان درمان كاربرد داشت.

با تناسبي با يك جامعه پدرسالار، ما چيز كمي درباره زندگي جنسي زنان در فرهنگ مسلمان باستان مي دانيم.اما سيحق كه عينا به عنوان ماليدن ترجمه مي شود به عنوان رابطه جنسي همجنسگراي زن تعريف مي شود.

رابطه جنسي بين دو زن در قرن شانزدهم امپراطوري عثماني جرم شناخته مي شد، شايد به دليل اينكه به نظر مي رسيد كه اهميت بسيار كمي دارد.

پزشكان باور دارند كه همجنسگرايي زنانه از يك خارش در فرج زن گسترش يافت كه مي توانست تنها توسط مايع جنسي زن ديگري ماليده شود. اين از طب يوناني گرفته شده است.بعدها پروسپر آلپيني دانشمند ايتاليايي قرن شانزدهم ادعا كرد كه آب و هواي گرم موجب تمايل جنسي بيش از اندازه و پرخوري در زنان مي شود.اين مساله سبب ايجاد يك عدم تعادل طنز مي شود كه سبب بيماري مانند همجنسگرايي زنانه مي شود.

او شستشو و دوش را براي درمان آن توصيه كرد. به هر حال، به دليل اينكه مردان از زناني كه با زنان ديگر رابطه جنسي داشتند هراس دارند، بسياري از شوهران سعي مي كنند كه زنان را از رفتن محدود كنند

٥.ازدواج زنان همجنسگرا و زوج هاي افسانه اي

در رسوم اجدادي عرب، الزرغا، الياماما (زن چشم آبي ياماما) عاشق لخميدز پرنسس مسيحي مي شود. هنگامي كه الزرغا كه توانايي ديدن رويدادهاي آينده را دارد،  مصلوب شد، گفته شده كه پرنسس موهايش را بريد و تا زمان مرگ او سوگواري كرد.كتاب هاي بسياري بويژه در قرن دهم، زوج هاي همجنسگراي زن را تقديس مي كردند.

عشق سافو شاعر يوناني در كتاب سالما و سواد به تصوير كشيده مي شود، و نيز كتاب هاي ساواب و سورور (عدالت و شادي)، كتاب الداما و نيسما (تاريكي و هديه اي از خدا).”در كاخ ها، صدها سند از زناني وجود دارد كه نوعي قرارداد را منعقد كردند. دو زن قراردادي را مي بندند كه از يكديگر حمايت و محافظت كنند. تقريبا شبيه يك  پيوند مدني يا  ازدواج، زاهد گفت : “خارج  از اين كاخ ها، اين مساله بسيار رواج داشت. شعرهاي زيادي از سوفو وجود داشت كه عشق  همجنس را نشان مي دهد.”

همچنانكه اروپايي ها اين كشورها را تحت سلطه در آوردند، تصوير عشق همجنسگراي زن تغيير كرد. سمار حبيب، كه متون اسلامي عربي خوانده است، مي گويد كه داستان حماسه هزار و يك شب عرب اين مساله را اثبات مي كند.او مدعي برخي داستان ها در اين نمايش كلاسيك است كه زنان غير مسلمان زنان ديگر را به عنوان شركاي جنسي ترجيح مي دهند. اما قهرمان اين داستان، اين زنان را به اسلام و همجنسگرايي تبديل مي كند.

٦.محمد از افراد دگرجنس گونه حمايت مي كرد.

زاهد گفت :”محمد از افراد  دگرجنس گونه حمايت مي كرد يا به آنها جا مي داد. اين رهبر جهان مسلمان عرب از ورود افراد دگرجنس گونه به خانه اش استقبال مي كرد.

اگر به سنت هايي نگاه بيندازيد كه برخي براي كشتن  همجنسگرايان به كار مي برند، شما مدارك بيشتري -مدارك شفاف – مي يابيد كه محمد فردي بسيار فراگير بود.”

“او از اين افراد در مقابل كساني محافظت مي كرد كه مي خواستند آنها را ضرب و شتم كنند يا بكشند.”

٧.چگونه مردسالاري اسلام را دگرگون كرد.

اروپاييان به زور راهشان را به داخل جهان عرب باز كردند، هم از طريق استعمار، مانند  هند يا  مصر يا از طريق اقتصاد و جامعه مانند امپراطوري عثماني.

آنها اعمال و گرايش هاي فرهنگيشان را به مسلمانان با زور وارد مي كنند : بنيادگرايي اسلامي مدرن شكوفا شد.

هنگامي كه امپراطوري عثماني در ابتدا مقابل فرهنگ اروپايي مقاومت كرد، از اين رو رابطه جنسي همجنسگرا در سال ١٨٥٨ مجاز شد، و فرايند ملي شدن به زودي پيروز شد. دو سال بعد در سال ١٨٥٧ قانون مجازات هند اعلام كرد كه رابطه جنسي همجنسگرا يك جرم است.  دگرباشان هندي هنوز امروز در حال مبارزه با اين قانون و زندگي با شرايط آن هستند.

اما مورد مستعمره قرار گرفتن چگونه است؟ و چرا  همجنسگراستيزي اين قدر زياد شديدتر شد؟

زاهد گفت :”با آمدن غرب و استعمار، آنها فكر مي كنند كه ما تنبل، تابع و ضعيف هستيم. مانند مردان عرب ما بايد قدرتمندتر، داراي نيروي مردانگي و مردانه تر باشيم. تاريخ  آلمان مدرن مانند اين است، نشان مي دهد كه چگونه ملي سازي آلمان پس از شكست در جنگ جهاني اول ارتقا يافت. اين قبيله گرايي است. اين همان مشكل است. اين درباره كشتن هر كس عليه قبيله ي من است. من قصد دارم ضعيف را بكشم. من قصد دارم هركسي را بكشم كه اين كليشه ملي گرانه تهاجمي را برطرف نمي كند.”

با توجه به اينكه جامعه مرد غالب از پيش وجود داشت، براي پدرسالاري مدرن آسان بود كه به حمايت از زنان پايان دهد و زندگي  دگرباشان را جرم بشناسد.

زاهد افزود :”در ابتداي قرن بيستم، عرب ها از تاريخ باستانشان شرمزده بودند. آنها سعي كردند آن را پالايش كنند، سانسور كنند، و آن را بيشتر مردانه كنند.

هيچ چيز نبايد در مورد زنانگي، همجنسگرايي يا هر چيزي وجود داشته باشد. اينگونه است كه ما به آنچه امروز هستيم دست يافتيم.

٨.محمد درباره  حقوق دگرباشان چه فكري مي كرد؟

محمد از اقليت هاي جنسي و جنسيتي حفاظت مي كرد، از كساني كه در حاشيه جامعه هستند حمايت مي كرد.

و اگر مسلمانان در حال پيروي از گام هاي فرهنگ اسلامي ابتدايي و زندگي پيامبر هستند، دليلي وجود ندارد كه اسلام بايد مخالف افراد دگرباش باشد.

براي زاهد به عنوان يك امام، اين چيزي است كه او مسلمان واقعي مي داند.

“چه كار مي توانيم انجام دهيم اگر خودمان را امروزه مسلمان بناميم؟ از  حقوق بشر و تنوع حمايت كنيم، و به هويت احترام بگذاريم. اگر ما به اين سنت اعتماد كنيم، او نيز فعالانه از اقليت هاي جنسي و جنسيتي و حقوق بشر دفاع مي كرد.”

ترجمه تخصصي براي دارما و مارتيا: احسان پارسي و ارسلان

 

ازفعالیت های ما حمایت کنید!
🔥1.4 K
امتیازدهی:
به اشتراک بگذار:

Nadia Zabehi

تکنولوژیست و فعال حقوق بشر