Sponsor

به اشتراک بگذار:

PackageQuantityPrice
بسته حمایتی طلایی$100.00
بسته حمایتی نقره ایی$50.00
بسته حمایتی برنزی$20.00
You are sponsoring

اقلیت‌های جنسی؛ از طردشدگی تا پذیرش

در قرون وسطى که دستگاه تفتیش عقاید کلیسا، زنان را نماینده شیطان می‌خواند و به جرم جادوگری به آتش می‌سپرد، خود شیطان همجنس‌گرا معرفى می‌شد. فاشیست‌ها نیز هم‌جنس‌گرایان را همانند کولی‌ها و معلولان، سزاوار هستی نمی‌دانستند. تاریخ زندگی دگرباشان جنسی، با پیگرد و آزار گره خورده است. در پرتغال همجنس‌گراها را زنده می‌سوزاندند. فاتحان اسپانیایى […]
🔥1.1 K
 
به اشتراک بگذار: