Sponsor

به اشتراک بگذار:

PackageQuantityPrice
بسته حمایتی طلایی$100.00
بسته حمایتی نقره ایی$50.00
بسته حمایتی برنزی$20.00
You are sponsoring

به کودکی که هرگز زاده نشد.

روز جهانی زن یا روز درخت هایی که ایستاده میمیرند؟ نه هر زنی شایسته قدردانی و بزرگداشت است و نه هر مردی ستمگر و زورگو. و اما روز زن، درباره برابری حقوق و فرصت های زنان نه در برابر که در کنار مردان، تراجنسی و جنسیتی ها و افراد با جنسیت غیر دوگانه است. چگونه […]
🔥568
 
به اشتراک بگذار: