ممانعت ترکیه از برگزاری فستیوال فیلم دگرباشان جنسی آلمان به دلیل نگرانی های امنیتی

یک جشنواره فیلم دگرباشان جنسی آلمانی در ترکیه لغو شده است.دفتر استانداری در آنکارا روز چهارشنبه جلوی برگزرای فستیوالی که قرار بود در طول آخر…

طرح سیاستمداران راست گرای استرالیا برای تخریب پیروزی ازدواج برابر دگرباشان جنسی

سیاستمداران راستگرای استرالیا بر آنند تا حتی در صورت کسب آرای اکثریت برای برابری ازدواج، لایحه ایی را برای ایجاد امکان تبعیض به تصویب برسانند.…