رحمت الله سیف الدینوف: “خیال پردازی در مورد شخص سوم در حین برقراری رابطه جنسی، موجب همجنسگرایی فرزندان میشود!”

رحمت الله سیف الدینوف، چهره ایی که برای گفته ها و لفاظی های جنجال برانگیزش در رابطه با همجنسگرایی شهرت دارد میگوید: “خیال پردازی در…