ممنوعیت مسافرت به آمریکا، جامعه دگرباشان پناهجوایرانی درترکیه را دربرزخ بلاتکلیفی قرار داده است.

گاردین گزارش میدهد: پناهجویانی که در ترکیه زندگی میکنند، با دیدن بسته شدن درهای آمریکا بر اساس سیاست های ترامپ، از دیپورت شدن به ایران…