نخست وزیر مالزی می گوید که این کشور نمی تواند حقوق دگرباشان جنسی را قبول کند.

مهاتیر محمد، نخست مالزی، روز جمعه (21 سپتامبر) گفت که مالزی نمی تواند حقوق ازدواج برابر یا حقوق دگرباشان جنسی را قبول کند. این آخرین ضربه…

انتقاد نخست وزیر مالزی از حکم تازیانه برای رابطه جنسی همجنسخواهانه

نخست وزیر مالزی، تازیانه زدن دو زن برای داشتن رابطه جنسی همجنسخواهانه در کشور محکوم کرد و گفت: ” این مجازات ایده عدالت و محبت…

اجرای حکم تازیانه در انظار عمومی دو زن در مالزی برای رابطه جنسی همجنسخواهانه

روز دوشنبه (3 سپتامبر)، مالزی دو تن از زنان را تحت قانون اسلامی به خاطر داشتن رابطه جنسی همجنسخواهانه در انظار عمومی تازیانه زد. گروه های…

وزیر مالزیایی: باید به کارگران جنسی دگرباش برای برگشت به راه درست کمک کنیم.

وزیر امور مذهبی مالزی می گوید که قوانین سختگیرانه کشور در مورد کارگران جنسی دگرباش شکست خورده است. یکی از وزیران دولت مالزی گفت، مردم…