كارشناس حقوق دگرباشان سازمان ملل متحد در رابطه با ادامه يافتن بحران جهانی سركوب  دگرباشان، هشدار داد.

 ويتيت مونتاربهورن، نخستين كارشناس مستقل حقوق دگرباشان در حفاظت عليه  خشونت و  تبعيض بر پايه  گرايش جنسي و  هويت جنسيتي، در ميان گزارش هايي از…