فعال حقوق دگرباشان جنسی مصری تایوان را “جزیره امید” حقوق دگرباشان جنسی میداند.

عمر شريف جورج، فعال جنبش دگرباشان جنسی مصری از تایوان به عنوان “جزیره امید” حقوق دگرباشان جنسی یاد کرده است. او که در روز شنبه (10…